Disclaimer

Dit is een algemene disclaimer met betrekking tot de Maquet Cardiovascular LLC-website www.myheartbypasssurgery.com. Aangezien Maquet Cardiovascular LLC deel uitmaakt van de Getinge Group, dient u er rekening mee te houden dat er op andere websites van Getinge aanvullende disclaimers en kennisgevingen kunnen staan.
De informatie die op deze website wordt gepubliceerd, wordt door Maquet Cardiovascular LLC en zijn gelieerde ondernemingen (‘Getinge’) enkel ter informatie verstrekt en mag niet worden geïnterpreteerd als advies of aanbeveling. Op deze website mag niet worden vertrouwd als basis voor een beslissing of actie. De inhoud van deze website is mogelijk niet volledig of bijgewerkt. Alle informatie wordt te goeder trouw verstrekt, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, en elk gebruik van de informatie of het materiaal op deze website is op eigen risico van de gebruiker.
Niets op deze website mag worden beschouwd als een uitnodiging om te investeren of anderszins te handelen in effecten in Getinge. De werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen wezenlijk verschillen van de op deze website geuite toekomstgerichte verklaringen (zie hieronder). In het verleden behaalde resultaten van de koers van de effecten mogen niet worden gebruikt als een leidraad voor hun toekomstige resultaten.
Getinge garandeert niet dat de toegang tot deze website te allen tijde beschikbaar is, noch dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden die hierin zijn opgenomen. Lees dit Web- en privacybeleid dus zorgvuldig door voordat u de website begint te gebruiken en neem het daarna regelmatig door, aangezien Getinge hierin wijzigingen en updates kan aanbrengen.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website kan bepaalde toekomstgerichte verklaringen bevatten over toekomstige activiteiten, prestaties of marktomstandigheden. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn alleen gebaseerd op onze opvattingen en verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen op het moment dat de verklaringen werden gedaan. Er kan geen garantie worden gegeven dat dergelijke verwachtingen zullen uitkomen. Aangezien toekomstgerichte verklaringen veronderstellingen en schattingen met zich meebrengen die onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico’s en onzekerheden, kan het resultaat wezenlijk verschillen van wat in de verklaringen wordt uiteengezet. Wij verplichten ons niet tot het publiekelijk bijwerken of herzien van toekomstgerichte verklaringen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins, behalve wanneer dit door de wet of door de beursregulering wordt vereist.

Auteursrecht en handelsmerken

Tenzij anders vermeld, valt de inhoud van deze website onder het auteursrecht, het naburige recht of een ander intellectueel eigendomsrecht van Getinge. Dit omvat het handelsmerk ‘Getinge’ en andere logo’s en handelsmerken die op deze website kunnen voorkomen. Getinge’s logo’s, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde werken en naburige rechten mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten voorbehouden.
Als u, met uitzondering van persoonlijke gegevens op grond van de AVG, ons via deze website informatie of materiaal toestuurt, dient u er rekening mee te houden dat Getinge dergelijke informatie en materiaal wereldwijd, zonder beperking in tijd (of ten minste voor 50 jaar), kan gebruiken, wijzigen, publiceren en ook aan derden kan overdragen en op andere wijze van de hand kan doen. Voor dit gebruik wordt geen vergoeding betaald. Door ons via deze website informatie of materialen toe te sturen, gaat u akkoord met bovengenoemd gebruik door Getinge en garandeert u dat u het recht hebt om de informatie of het materiaal in overeenstemming hiermee naar Getinge te sturen.

Gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring beschrijft hoe Maquet Cardiovascular LLC (reg. nr. 32-0503354), als beheerder van deze website, uw persoonlijke gegevens verwerkt in verband met uw gebruik van deze website.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we en waarom?

Afhankelijk van hoe u de website gebruikt en hoe vaak u de website bezoekt, kunnen wij verschillende categorieën van persoonlijke gegevens over u verwerken, zoals uw IP-adres en cookies.
Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt (bijvoorbeeld door het sturen van een e-mail) met als doel uw vragen en opmerkingen te beantwoorden en u te voorzien van de door u gevraagde informatie. Getinge heeft er een legitiem belang bij om op uw verzoeken te kunnen reageren. Gezien het feit dat de persoonlijke gegevens door u op vrijwillige basis worden verstrekt en uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op het behandelen van een verzoek van u, is Getinge van mening dat het legitieme belang om te kunnen reageren zwaarder weegt dan uw privacybelang.
Om het gedrag en de behoeften van de bezoekers van deze website beter te begrijpen, kunnen we ook uw IP-adres, geografische locatie, taalvoorkeur en de door u verstrekte informatie verwerken om het gebruik van de website te monitoren, om het verkeer van en naar de website te registreren en om de demografie, de geografische locatie, de interesses en het gedrag van de gebruikers met betrekking tot de Getinge-website en de huidige en toekomstige producten te onderzoeken en te evalueren. Voor alle duidelijkheid, de demografie, geografische locatie, interesses en gedragsgegevens zijn niet gekoppeld aan specifieke individuele personen en het registreren ervan kan op elk moment worden gedeactiveerd in de browserinstellingen.
Getinge heeft er een legitiem belang bij om het gedrag en de behoeften van de bezoekers van de website te kunnen begrijpen. Aangezien er geen gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt en de verwerking in het algemeen ten goede komt aan de bezoekers van de website, is Getinge tot de conclusie gekomen dat het legitieme belang om het gedrag en de behoeften van de bezoekers te begrijpen voorrang heeft op uw privacybelang.

Overdracht van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan bepaalde Getinge-bedrijven en aan onderaannemers en dienstverleners die diensten verlenen in verband met deze website, bijvoorbeeld IT-dienstverleners die de website en de functies ervan uitbaten, ontwikkelen en ondersteunen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen met deze bedrijven gedeeld om aan uw verzoek te kunnen voldoen en om de aan de website gerelateerde diensten te kunnen leveren.
Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte waar Getinge en/of haar serviceproviders actief zijn. Aangezien deze landen mogelijk een lager beschermingsniveau hebben dan dat binnen de EU/EER, maakt Getinge gebruik van standaard contractuele bepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd bij de overdracht van persoonsgegevens om een voldoende beschermingsniveau te garanderen. U vindt de standaard contractuele bepalingen terug via de volgende link: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_nl.

Hoe lang worden uw persoonlijke gegevens bewaard?

Getinge bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld, bijvoorbeeld om de gevraagde informatie naar u te kunnen sturen. Dit betekent dat Getinge uw persoonlijke gegevens verwijdert, bijvoorbeeld wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een verzoek van u te verwerken. Daarna kunnen er geanonimiseerde statistieken worden opgeslagen.

Uw rechten en hoe u contact met ons kunt opnemen

U kunt te allen tijde verzoeken om rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om een kopie van uw persoonlijke gegevens uit ons bestand op te vragen.
Verder hebt u het recht om een beperking van het gebruik van uw persoonlijke gegevens te vragen (bijvoorbeeld als u de gegevens onjuist vindt) of om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beëindigen.
Maquet Cardiovascular LLC, reg. no. 32-0503354, 45 Barbour Pond Drive, 07470 Wayne, VS), is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem contact op met de Data Protection Manager voor Maquet Cardiovascular LLC op het bovenstaande adres of per e-mail op data.protection@getinge.com als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Getinge of als u een van uw hierboven beschreven rechten wilt uitoefenen.
Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door Getinge, hebt u het recht om deze ontevredenheid te melden bij de betreffende toezichthoudende instantie.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door webservers op uw computer of mobiele apparaat worden geplaatst wanneer u websites bezoekt. ‘Firstpartycookies’ worden geplaatst door websites die u op dat moment bezoekt. ‘Thirdpartycookies’ worden geplaatst door andere domeinen dan die van de websites die u bezoekt.
‘Sessiecookies’ blijven tijdens uw bezoek op uw computer of mobiele apparaat staan en vervallen wanneer u uw browser sluit. ‘Permanente’ cookies daarentegen, blijven op uw computer/apparaat staan gedurende een in de cookie aangegeven periode.

Waarvoor worden cookies gebruikt?

Getinge gebruikt permanente firstpartycookies om uw voorkeuren voor herhaalde bezoeken aan onze site in te stellen en te onthouden. Instellingen zoals de geselecteerde taal en het geselecteerde land, interacties tussen gebruikers of bevestigingen kunnen in cookies worden opgeslagen. We kunnen gebruikmaken van permanente thirdpartycookies van Google Analytics, Hotjar, Wistia en HubSpot Inc om te analyseren hoe onze bezoekers onze website gebruiken en om de prestaties van de website te monitoren.
Voor informatie over het privacybeleid van Google en het gebruik van cookies voor zijn analysediensten kunt u terecht op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Voor informatie over Hotjar’s gebruik van cookies kunt u terecht op https://www.hotjar.com/cookies.
Voor informatie over het privacybeleid van HubSpot of het gebruik van cookies kunt u terecht op http://legal.hubspot.com/privacy-policy.
Voor informatie over het privacybeleid van Wistia of het gebruik van cookies kunt u terecht op https://wistia.com/privacy.
Uitgebreide informatie over hoe organisaties gebruik maken van cookies is beschikbaar op: www.allaboutcookies.org

Cookies die op de website worden gebruikt

Onderstaande tabel geeft aan welke cookies worden gebruikt op de website van Getinge, het doel van elk van deze cookies en de opslagtermijn.

Cookie Doel Opgeslagen gegevens Opslagtermijn
ASP.NET_SessionId Wordt gebruikt om een browser op unieke wijze te identificeren met sessiegegevens op de server. Willekeurig gegenereerde ID Sessie
ARRAffinity Routering van applicatieaanvragen van Microsoft houdt de aangesloten serverinstantie aan voor aanvragen per client in plaats van voor een nieuwe uit de pool te kiezen voor elke aanvraag. Willekeurig gegenereerde ID Sessie
__RequestVerificationToken Antivervalsingsscenario’s om de website te beveiligen tegen vervalsingsaanvallen van verzoeken van andere websites (cross-site request forgery, CSRF of XSRF). Willekeurig gegenereerde ID Sessie
region Onthoudt de geselecteerde regiovoorkeur. Regio-ID Permanent, een week
Hoe cookies te blokkeren en/of te verwijderen

De standaardinstellingen van de meeste browsers accepteren het gebruik van cookies. Als u geen cookies wilt accepteren, kan uw browser zo worden ingesteld dat het opslaan van cookies automatisch wordt geweigerd of dat u op de hoogte moet worden gesteld telkens wanneer een website vraagt om cookies op te slaan. Als u verschillende apparaten gebruikt om toegang te krijgen tot de website (bijvoorbeeld uw computer, smartphone, tablet enz.), moet u ervoor zorgen dat u de instellingen van elk apparaat aanpast.
Voor meer informatie kunt u terecht op de hulppagina’s van uw browser. Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kan de website nog steeds worden gebruikt, maar mogelijk met beperkte functionaliteit.

Links

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Dergelijke links worden alleen voor het gemak aangeboden en Getinge onderschrijft dergelijke sites niet. Het gebruik van links naar websites van derden gebeurt op eigen risico van de gebruiker.

Landspecifieke informatie

Deze website bevat informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in een bepaald land en die, indien beschikbaar, door een regelgevende instantie van de overheid zijn goedgekeurd of op de markt zijn gebracht voor verschillende indicaties en beperkingen in verschillende landen. Elk land heeft specifieke wetten, voorschriften en medische praktijken die de communicatie van medische of andere informatie over medische producten op het internet regelen. Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een uitnodiging of promotie voor een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van de staat of het land waar de lezer verblijft. Onze producten en onze website voldoen echter aan de wetten die van toepassing zijn op het door de lezer geselecteerde land.

Aanpassingen/updates

Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze website, inclusief dit Web- en privacybeleid, te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Wij nemen geen verplichting op ons om deze website actueel te houden.

Toepasselijke wetgeving

Dit Web- en privacybeleid is onderworpen aan de Amerikaanse wetgeving.
Onze AVG-nalevingsverklaring vindt u hier