1. Toepassingsgebied

 • 1.1 Het gebruik van deze website (‘My Heart Bypass Surgery-website’), die wordt aangeboden door Maquet Cardiovascular LLC (‘Maquet’), is onderworpen aan de voorwaarden die hierin worden uiteengezet, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer (gezamenlijk ‘Voorwaarden’). Deze Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, aangepast of vervangen door andere voorwaarden, bijvoorbeeld dat u zich moet aanmelden en/of uw Gebruikersgegevens nodig hebt om toegang te krijgen tot de My Heart Bypass Surgery-website.

2. Diensten op de website

 • 2.1 Maquet kan op de My Heart Bypass Surgery-website informatie, documenten, video’s en educatief materiaal, software en ander materiaal beschikbaar stellen om te bekijken of te downloaden (dergelijke informatie en alle inhoud van de My Heart Bypass Surgery-website wordt hierin gezamenlijk aangeduid als ‘Website-informatie’).
 • 2.2 Maquet kan de werking van de My Heart Bypass Surgery-website te allen tijde geheel of gedeeltelijk stopzetten. Vanwege de aard van het internet en computersystemen kan Maquet niet garanderen en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de voortdurende beschikbaarheid van of de toegang van de Gebruiker tot de My Heart Bypass Surgery-website.

3. Beperkt recht op gebruik van website-informatie

 • 3.1 Het gebruik van de My Heart Bypass Surgery-website en alle Website-informatie is onderhevig aan deze Voorwaarden, eventuele wijzigingen daarvan en alle toepasselijke licentieovereenkomsten. Alle afzonderlijk overeengekomen licentievoorwaarden met betrekking tot de website of Website-informatie zijn van toepassing op en vervangen deze Voorwaarden.
 • 3.2 Maquet verleent de Gebruiker een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Website-informatie te gebruiken, in de mate dat deze ter beschikking wordt gesteld, uitsluitend voor niet-commerciële, persoonlijke informatiedoeleinden, onder voorbehoud van de Voorwaarden, eventuele bijbehorende licentieovereenkomsten en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Naast het beperkte gebruiksrecht, zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 4.2, behoudt Maquet alle rechten en privileges op de My Heart Bypass Surgery-website en de Website-informatie.
 • 3.3 Niettegenstaande het tegendeel is het de Gebruiker verboden om de My Heart Bypass Surgery-website en de Website-informatie te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren, te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te commercialiseren of er enig commercieel of openbaar gebruik van te maken. De gebruiker gaat ermee akkoord niet te proberen de broncode te ontdekken, de software of andere Website-informatie te ontmantelen, te reverse-engineeren of te decompileren of onderdelen ervan van elkaar te scheiden. De gebruiker zal geen enkele technologische maatregel omzeilen die de toegang tot de My Heart Bypass Surgery-website of enige Website-informatie controleert. De gebruiker stemt er verder mee in geen enkel eigendomsrecht, intellectueel eigendomsrecht of ander recht op de My Heart Bypass Surgery-website of de Website-informatie of enige wijziging of afleiding daarvan te doen gelden.
 • 3.4 De My Heart Bypass Surgery-website en alle website-informatie is eigendom van Maquet Cardiovascular LLC en wordt beschermd door auteursrechtwetten, internationale auteursrechtverdragen en andere van toepassing zijnde wetten en conventies op het gebied van intellectueel eigendom. De Gebruiker zal te allen tijde deze wet- en regelgeving volledig in acht nemen en zal geen enkele alfanumerieke code, markering of auteursrechtkennisgeving hierin trachten te verwijderen.

4. Intellectueel eigendom

 • 4.1 Maquet is de enige en exclusieve eigenaar van en behoudt alle rechten, titels en belangen in de My Heart Bypass Surgery-website en alle Website-informatie. Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld, worden deze website en de volledige inhoud ervan beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten van Maquet. Maquet’s logo’s, handelsmerken, auteursrechtelijk beschermde werken en andere intellectuele eigendommen mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maquet. Alle rechten voorbehouden.
 • 4.2 Met uitzondering van het beperkte gebruiksrecht zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 4.2, worden er geen rechten of privileges aan de Gebruiker verleend. Noch Maquet, noch zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zien zich verplicht en verlenen de Gebruiker geen enkel recht op enige andere intellectuele eigendomsrechten, zoals, zonder beperking, octrooien, knowhow, handelsgeheimen, handelsnamen, handelsmerken, merken of andere auteursrechten, of op enige firmanaam van Maquet of zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen of filialen.

5. Plichten van de gebruiker

5.1 De gebruiker zal de My Heart Bypass Surgery-website en de Website-informatie niet gebruiken om:

 • andere personen, met name minderjarigen, te schaden of hun privacy of andere persoonlijke rechten te schenden;
 • de openbare zedelijkheid te schenden door de manier waarop deze wordt gebruikt;
 • inbreuk te maken op enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander eigendomsrecht;
 • inhoud te uploaden of te verspreiden die virussen of andere programma’s bevat die nadeel, schade of gegevensverlies kunnen veroorzaken;
 • hyperlinks of inhoud waar de gebruiker geen recht op heeft, in het bijzonder in gevallen waarin dergelijke hyperlinks of inhoud in strijd zijn met de vertrouwelijkheidsverplichtingen of onwettig zijn, te volgen, verspreiden, verzenden, op te slaan of te uploaden/beschikbaar te maken; of
 • reclame of ongevraagde e-mails (bijv. ‘spam’) of onjuiste waarschuwingen voor virussen, defecten of soortgelijk materiaal te verspreiden en de gebruiker mag niet vragen of verzoeken om deel te nemen aan een loterij, sneeuwbalsysteem, kettingbrief, piramidespel of soortgelijke acties.

5.2 Maquet kan de toegang tot de My Heart Bypass Surgery-website op elk moment weigeren, met name als de Gebruiker een verplichting die voortvloeit uit deze Gebruiksvoorwaarden niet nakomt.

6. Materialen van derden

De My Heart Bypass Surgery-website kan materiaal en websites van derden (gezamenlijk ‘Materiaal van derden’) bevatten, daarnaar verwijzen of er een hyperlink naar plaatsen. Maquet heeft geen controle over en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke Materiaal van derden. Maquet onderschrijft Materiaal van derden niet en doet er geen uitspraken over, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid, de nauwkeurigheid, de volledigheid ervan of dat het actueel is. Het gebruik van dergelijk Materiaal van derden is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

7. Geen garantie

7.1 Er worden geen verklaringen, beloften of garanties gedaan met betrekking tot de My Heart Bypass Surgery-website en de Website-informatie. Alle informatie die erin wordt verstrekt is ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TECHNISCHE PRESTATIES, NIET-SCHENDING VAN ENIGE IMPLICIETE GARANTIE DAT DE WEBSITE-INFORMATIE VRIJ IS VAN GEBREKEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN. Elk gebruik van de My Heart Bypass Surgery-website en de Website-informatie is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Maquet, zijn moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en hun directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden (gezamenlijk ‘Maquet-partijen’) zijn in geen geval aansprakelijk voor en de Gebruiker stelt hierbij de Maquet-partijen volledig vrij en vrijwaart, verdedigt en houdt de Maquet-partijen schadeloos voor en tegen alle schade, verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven en kosten die worden gemaakt in verband met elke beschuldiging, claim, rechtszaak, actie, doel of procedure (‘Acties’) met betrekking tot of voortvloeiend uit de My Heart Bypass Surgery-website, de Website-informatie en/of het gebruik ervan door de Gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot acties waarbij wordt beweerd dat de Website-informatie onvolledig, onjuist of niet actueel is, defecten bevat, niet geschikt is voor het beoogde doel of inbreuk maakt op de rechten van derden. IN GEEN GEVAL ZAL EEN MAQUET-PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WINSTDERVING OF INKOMSTENVERLIES, GEVOLGSCHADE, INCIDENTELE, ONVOORZIENE, BIJZONDERE OF BESTRAFFENDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN GOODWILL; VERLIES VAN OPGESLAGEN, VERZONDEN OF GEREGISTREERDE GEGEVENS; LETSEL, DOOD OF VERLIES VAN EIGENDOMMEN; SCHADE, ONKOSTEN OF STILSTANDKOSTEN DOOR GEBREK AAN TOEGANG OF VERLIES VAN GEBRUIK VAN DE MY HEART BYPASS SURGERY-WEBSITE. DIT ARTIKEL IS VAN TOEPASSING OP ELKE ACTIE, OM WELKE REDEN DAN OOK, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, GARANTIE OF ANDERSZINS, EN IS EEN AFZONDERLIJKE, ESSENTIËLE VOORWAARDE DIE VAN KRACHT IS BIJ HET UITBLIJVEN VAN EEN AL DAN NIET EXCLUSIEVE REMEDIE.

7.2 Hoewel Maquet alles in het werk stelt om de My Heart Bypass Surgery-website vrij te houden van defecten, fouten en virussen, garandeert Maquet niet dat deze vrij is van defecten, fouten of virussen. De gebruiker dient, voor zijn eigen bescherming, de nodige stappen te ondernemen om te zorgen voor passende veiligheidsmaatregelen en dient gebruik te maken van een virusscanner voordat hij informatie, software of documentatie downloadt. De gebruiker dient alle redelijke stappen te ondernemen om veiligheidsmaatregelen te waarborgen en een virusscanner te gebruiken om ervoor te zorgen dat er geen virussen op de My Heart Bypass Surgery-website worden geüpload.

7.3 Maquet verklaart niet dat de inhoud van de My Heart Bypass Surgery-website geschikt of beschikbaar is om buiten de VS te bekijken of te downloaden. Als gebruikers de My Heart Bypass Surgery-website van buiten de VS bezoeken, zijn zij uitsluitend verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. De toegang tot de website is verboden vanuit landen waar dergelijke inhoud illegaal is.

8. Exportbeperkingen

8.1 De uitvoer van bepaalde informatie kan, bijvoorbeeld vanwege de aard of het beoogde doel of de bestemming, worden beperkt en onderworpen aan een wettelijke vergunning. De Gebruiker dient zich te houden aan alle toepasselijke exportregels met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de Website-informatie, in het bijzonder die van de VS en de EU en de afzonderlijke EU-lidstaten.

8.2. De Gebruiker zal ervoor zorgen en controleren dat:

 • de Website-informatie niet wordt gebruikt voor enig doel dat verband houdt met bewapening, kernenergie, wapens of ander militair gebruik;
 • geen enkele onderneming of persoon die op de Amerikaanse Denied Persons List (DPL) staat, goederen, software of technologie van oorsprong uit de VS zal ontvangen;
 • geen enkele onderneming of persoon die in de Consolidated Screening List is opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Unverified List, Entity List en Specially Designated National List, zonder toestemming goederen zal ontvangen die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten; en

geen enkele onderneming of persoon die in de Consolidated Screening List is opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Unverified List, Entity List en Specially Designated National List, zonder toestemming goederen zal ontvangen die afkomstig zijn uit de Verenigde Staten; en

9. Gegevensbescherming

Het verzamelen, gebruiken en/of verwerken van persoonlijk identificeerbare gegevens van de Gebruiker via de My Heart Bypass Surgery-website wordt uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid van de My Heart Bypass Surgery-website (www.myheartbypasssurgery.com/privacy-statement).

10. Toepasselijke wetgeving

10.1 De My Heart Bypass Chirurgie-website wordt uitgebaat en beheerd door bedrijven die zijn opgericht in de VS en valt onder de wetten van de staat New York, VS, zonder verwijzing naar de collisieregels van deze staat. De Gebruiker gaat ermee akkoord dat alle geschillen, onenigheden of claims die verband houden met of voortvloeien uit de My Heart Bypass Surgery-website of de Website-informatie worden beslecht door middel van arbitrage die wordt beheerd door de American Arbitration Association in overeenstemming met haar Commercial Arbitration Rules, en het oordeel over het vonnis van de arbiter(s) kan worden opgenomen in elke rechtbank die bevoegd is voor de beslechting daarvan. Het arbitragetribunaal zal bestaan uit drie (3) arbiters en de arbitragezetel zal gevestigd zijn in New York City, New York. Elke Partij heeft het recht één arbiter te benoemen en de twee benoemde arbiters wijzen gezamenlijk de derde arbiter aan. De taal die in de arbitrageprocedure moet worden gebruikt, is het Engels. Geen enkele informatie betreffende een arbitrage, buiten de namen van de partijen, hun raadslieden of het gevraagde redres, mag eenzijdig door een partij aan een derde partij worden bekendgemaakt, tenzij de wet dit vereist. Eventuele bewijsstukken of andere bewijzen die door enige partij of getuige in enige arbitrageprocedure worden verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld door een partij waarvan de toegang tot dergelijk bewijs uitsluitend voortvloeit uit haar deelname aan de arbitrage en zullen niet worden bekendgemaakt aan derden (anders dan een getuige of deskundige), tenzij dit wettelijk verplicht is. Enige partij die een gerechtelijke procedure begint in verband met een arbitrage die op grond van deze overeenkomst wordt gestart, zal ernaar streven om het gerechtelijk dossier van een dergelijke procedure verzegeld te krijgen voor zover dit wettelijk is toegestaan.

10.2 Partijen komen overeen dat elke inbreuk of dreigende inbreuk op deze Voorwaarden niet alleen financiële schade zou veroorzaken, maar ook onherstelbare schade, waarvoor financiële vergoedingen geen adequate oplossing bieden. In geval van een inbreuk of dreigende inbreuk op deze Voorwaarden zal Maquet, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen waarover het beschikt, recht hebben op een billijke vergoeding, met inbegrip van een specifieke prestatie en een onmiddellijke voorlopige voorziening zonder dat het nodig is om een borgtocht of een andere waarborg te stellen, en de Gebruiker zal zich niet verzetten tegen de toekenning van dergelijke vergoeding. Dit recht van Maquet op een billijke vergoeding zal een aanvulling vormen op alle andere rechtsmiddelen die Maquet ter beschikking staan.